Jogi nyilatkozat

Azzal, hogy látogatja a Saldo Zrt. weboldalait, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a honlapok egyik szolgáltatásának sem.

A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4., cégjegyzékszám: 01-10-042131; adószám: 10815018-2-41.; a továbbiakban Saldo Zrt., „üzemeltető”). 

Amennyiben a weboldallal kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele van, kérjük, forduljon a Saldo Zrt.-hez az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail: marketing@saldo.hu
telefonszám: +36 1 237-9875
levelezési cím: SALDO Zrt. 1394 Bp. 62. Pf. 397.

1. A weboldalakkal kapcsolatos szellemi tulajdonjog

A Saldo Zrt. portáljain található teljes tartalom és annak minden eleme, bármely szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az ezen tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, adatbázisok és más részek a Saldo Zrt. szellemi tulajdonát képezik.

A Saldo Zrt. weboldalain található tartalmak szerzői jogi védelem alá esnek. A Saldo Zrt. a weboldalak bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot fenntart.

A Saldo Zrt. előzetes, de nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a honlapokon található tartalmakat eredeti formában, kizárólag saját személyes használat céljára a weboldal látogatója számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de arra nem, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalakon található tartalom egy eredeti példányának kezelését, illetve archiválását teszi lehetővé. Ezen kívül a weboldal látogatója semmifajta egyéb jogot vagy licenszet nem szerez a Saldo Zrt. weboldalakkal kapcsolatban fennálló szerzői jogaira, védjegyeire, illetve bármely egyéb szellemi tulajdonjogára.

A weboldalakon található bármely tartalom kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. CD, DVD, BLUE-RAY, HD-DVD, VHS, MINI-DV kazetta stb.) történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a weboldalak bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.

A Saldo. Zrt. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése.

A Saldo. Zrt. által működtetett portálok tartalmának bárminemű továbbfelhasználása csak a Saldo Zrt. előzetes engedélyével és a forrás pontos megjelölésével történhet. A jogosulatlan felhasználás jogi következményeket von maga után. A Saldo Zrt. követelheti a jogsértés abbahagyását, kárának megtérítését, illetve a megfelelő büntetőjogi következmények alkalmazását. 

2. A weboldalak tartalma, felelősség

A Saldo Zrt. által üzemeltetett weboldalak látogatója tudomásul veszi, hogy az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével elfogadja, hogy ebben a vonatkozásban jogilag a Saldo Zrt. ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként a Saldo Zrt. tanácsadási és egyéb szolgáltatásait nem veszi igénybe.

A Saldo Zrt. fenntartja magának a jogot szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére vagy megszüntetésére, továbbá nem vállal felelősséget a weboldalakon történt elírásokért, sem pedig a weboldalak tartalmának jogosulatlan, a Saldo Zrt.-n kívül álló okból történő megváltoztatásáért, ill. az előzőekből adódó jogi következményekért sem.

A Saldo Zrt. nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a weboldalak létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a weboldalakról elérhető tartalmak törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

A Saldo Zrt. megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a weboldalak biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle szavatosságot vagy garanciát nem vállal a weboldalak biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A Saldo Zrt. a weboldalak használatával összefüggésben javasolja, hogy a weboldalak látogatói tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldal látogatóját terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

3. Kapcsolódó honlapok

A Saldo Zrt. a weboldalakról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben a Saldo Zrt. tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

4. Adatvédelem és biztonság

A Saldo Zrt. köteles biztosítani a személyes adatai online védelmét és tisztában van a weboldalt látogatók személyes adatai védelemének fontosságával. A személyazonosításra alkalmas adatok használatát a weboldalon található Adatkezelési tájékoztató szabályozza, és a weboldalra történő belépéssel, illetve a weboldal használatával a látogató aláveti magát ezen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak.

A weboldal valamennyi látogatója elismeri és elfogadja, hogy a személyazonosításra alkalmas adatainak a weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy a Saldo Zrt. az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő valószínűtlen bekövetkezése esetén a Saldo Zrt. nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a látogatónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

5. Egyebek

A Saldo Zrt. bármikor jogosult jelen Jogi nyilatkozatot egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Jelen Jogi nyilatkozatot a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni.

A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek jelen Jogi nyilatkozatból fakadnak.


Budapest, 2016. május 2.

Saldo Zrt.

Feliratkozás hírlevelünkreHozzájárulok, hogy a megadott elérhetőségemre a SALDO Zrt. a termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos hírleveleket küldjön, illetve, hogy a fent megadott adataimat e célból kezelje. A jelen hozzájárulásom visszavonásával és a megadott adataim kezelésével kapcsolatban az Adatkezelési tájékoztatóban írt tájékoztatást elolvastam és tudomásul vettem.